"Po co? Dlaczego? Jak? - kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów".
wtorek, 11 lipca 2017 00:00

Zamieszczamy informację o zamówieniu na:

 Dostawę pomocy dydaktycznych, w ramach projektu pn. „Po co? Dlaczego? Jak?- kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów” nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-061/16, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT.

Dokumenty i druki:

1. Zapytanie ofertowe
2. Opis przedmiotu zamówienia
3. Wzór umowy
4. Formularz oferty
4a Formularz oferty plik Ms Word
5. Oświadczenie
5a Oświadczenie plik Ms Word

 
Copyright © SP 10 Bydgoszcz. Projekt i wykonanie: Studio WWW
 

Szkoła Podstawowa nr 10
im. Jana Kochanowskiego
             ul. Śląska 7
     85-235 Bydgoszcz

Tel./fax 52 322 57 01

Tel. kom. sekretariat:

      691 343 339

          e-mail

sp10@edu.bydgoszcz.pl